[белорусский] Дж.К.Роўлінг / Дж.К.Роулинг - Гары Потэр (3 першыя кнігі) / Гарри Поттер (3 первые книги) [2013, PDF, BLR]

Статистика раздачи
Размер:  5.2 MB   |   Зарегистрирован:  4 года 7 месяцев   |   .torrent скачан:  471 раз
Сиды:  1
Автор
Сообщение

illinoiser

Стаж: 7 лет 7 месяцев

Сообщений: 25

flag

illinoiser · 01-Апр-14 10:04 (4 года 7 месяцев назад, ред. 03-Апр-14 11:58)

 

Гары Потэр (3 першыя кнігі) / Гарри Поттер (3 первые книги)
Год выпуска: 2013
Автор: Дж.К.Роўлінг / Дж.К.Роулинг
Переводчик: Дзяніс Мускі / Денис Мусский
Жанр: фэнтэзі / фэнтези
Издатель: belpotter.by
Язык: Белорусский
Формат: PDF
Качество: Изначально компьютерное (eBook)
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 598 (171 + 188 + 239)
ISBN: Отсутствует
Описание:
01. Гары Потэр і Філасофскі камень / Гарри Поттер и Философский камень
Адзінаццацігадовы хлопчык-сірата Гары Потэр жыве ў сям'і сваёй цёткі і нават не падазравае, што ён — сапраўдны чараўнік. Але аднойчы прылятае сава з лістом для яго, і жыццё Гары Потэра змяняецца назаўжды. Ён даведаецца, што залічаны ў Школу Чарадзейства і Вядзьмарства, высвятляе праўду пра загадкавую смерць сваіх бацькоў, а ў выніку яму ўдаецца раскрыць сакрэт філасофскага каменя.
/
Один­на­дца­ти­лет­ний мальчик-сирота Гарри Пот­тер живет в семье своей тетки и даже не подо­зре­вает, что он — насто­я­щий вол­шеб­ник. Но одна­жды при­ле­тает сова с пись­мом для него, и жизнь Гарри Пот­тера изме­ня­ется навсе­гда. Он узнает, что зачис­лен в Школу Чаро­дей­ства и Вол­шеб­ства, выяс­няет правду о зага­доч­ной смерти своих роди­те­лей, а в резуль­тате ему уда­ется рас­крыть сек­рет фило­соф­ского камня.
02. Гары Потэр і патаемная зала / Гарри Поттер и тайная комната
У Школе Чарадзейства і Вядзьмарства «Хогвартс» адбываюцца трывожныя падзеі. Хтосьці нападае на вучняў школы, і выкладчыкі падазраюць, што гэта таямнічае пачвара, якое хаваецца ў легендарнай Патаемнай зале. Гары Потэр і яго сябры разгадваюць загадку Патаемнай залы, і цяпер Гары зноў трэба будзе пазмагацца з лордам Вальдэмортам. Ці здолее ён перамагчы на гэты раз?
/
В Школе Чаро­дей­ства и Вол­шеб­ства «Хогвартс» про­ис­хо­дят тре­вож­ные собы­тия. Кто-то напа­дает на уче­ни­ков школы, и пре­по­да­ва­тели подо­зре­вают, что это таин­ствен­ное чудо­вище, кото­рое скры­ва­ется в леген­дар­ной Тай­ной ком­нате. Гарри Пот­тер и его дру­зья раз­га­ды­вают загадку Тай­ной ком­наты, и теперь Гарри снова пред­стоит сра­зиться с лор­дом Волан-де-Мортом. Сумеет ли он побе­дить на этот раз?
03. Гары Потэр і Вязень Азкабана / Гарри Поттер и Узник Азкабана
Дванаццаць доўгіх гадоў у Азкабане — змрочнай турме чароўнага свету — утрымліваўся ўсім вядомы вязень па імі Сірыюс Блэк. Яго абвінавачвалі ў забойстве трынаццаці чалавек і лічылі спадчыннікам лорда Вальдэморта. І вось ён бег, і з пакінутых ім слядоў ясна, што на гэты раз забойца паставіў мэтай пазбавіцца ад Гары Потэра.
/
Две­на­дцать дол­гих лет в Азка­бане — мрач­ной тюрьме вол­шеб­ного мира — содер­жался всем извест­ный узник по имени Сириус Блэк. Его обви­няли в убий­стве три­на­дцати чело­век и счи­тали наслед­ни­ком лорда Волан-де-Морта. И вот он бежал, и из остав­лен­ных им сле­дов ясно, что на этот раз убийца поста­вил целью изба­виться от Гарри Поттера.


Примеры страниц
Доп. информация: Бела­русы павінны ведаць род­ную мову, чытаць і раз­маў­ляць на ёй! Праект "belpotter.by" прапануе пераклад некалькіх кніг пра Гары Пот­эра на бела­рус­кую. / Белорусы должны знать родной язык, читать и говорить на нём! Проект "belpotter.by" предлагает перевод нескольких книг о Гарри Поттере на белорусский.
Зарегистрирован:
  • 03-Апр-14 09:01
  • Скачан: 471 раз

Скачать .torrent

7 KB

Тип: обычная
Статус: проверено
Размер: 5.2 MB  ·  magnet151FCAE71A868E9090D0FB560849A75D35DFDB5D
  • Свернуть поддиректории
  • Развернуть
  • Переключить
  • Увел./умен. окно
загружается...

tyuusya

VIP (Заслуженный)

Стаж: 10 лет 6 месяцев

Сообщений: 6372

flag

tyuusya · 02-Апр-14 22:24 (спустя 1 день 12 часов)

скрытый текст
illinoiser, "европейские" буквы в именах файлов и папок приравнены к иероглифам и запрещены. Переименуйте папку и файлы, используя только английские и русские символы. (Для справки: на by.GOSTRACKER.XYZ таких ограничений нет)
В имена файлов нужно в конец добавить год издания каждого тома.
Замечаний по внешнему виду оформления нет.
Бессмертный полк
Алгоритм Умин для самостоятельного изучения иностранного языка
Метод обучения иностранному языку школьников без мотивации Кушнир
Покупая зарубежные издания в российских магазинах,
ты способствуешь удалению раздач с рутрекера

mokhsail<

Стаж: 8 лет 8 месяцев

Сообщений: 158

flag

mokhsail< · 15-Мар-15 18:38 (спустя 11 месяцев, ред. 15-Мар-15 18:38)

Качество перевода очень низкое, уже на первой странице нашел много стилистических ошибок, несколько грамматических, «слова-наватвор», и кашу с правапісамі. То злучнік не переходит в ня перед ударением, то не переходит. В общем, не рекомедовал бы это читать. Вообще, очень жаль что до сегодняшнего дня официального перевода книг про Гары Потэра...
frombelarus писал(а):
67015713Вялікае дзякуй за кніжкі
Вы белазарам фразу перакладалі? ВялікІ дзякуй.

N.A.R.E.K.96

RG Games

Стаж: 6 лет 1 месяц

Сообщений: 1017

flag

N.A.R.E.K.96 · 13-Окт-18 14:53 (спустя 3 года 6 месяцев)

А есть книги в продаже ? Я их собираю и на белорусском не встречал
ЧАК НОРРИС может качать через торрент нефть и газ-а тебе слабо? (бородатая шутка)

Ссылки на бесплатные ключи к разным играм http://GOSTRACKER.XYZ/viewtopic.php?t=3950557

Инна198

Стаж: 6 лет 11 месяцев

Сообщений: 227

flag

Инна198 · 09-Ноя-18 00:02 (спустя 26 дней)

Спасибо.
 
All rights reserved © 2017-2018
Loading...
Error